Inspektor ochrony danych

Zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO: „Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:
a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10
.”

Jeżeli mieścisz się w którejś z ww. kategorii lub po prostu potrzebujesz stałej pomocy eksperta ds. bezpieczeństwa informacji, to warto skorzystać z usług profesjonalisty (w ten sposób eliminuje się ryzyko konfliktu interesów – art. 38 ust. 6 RODO oraz spełnia wymóg odpowiednich kwalifikacji IOD – art. 37 ust. 5 RODO).

Oferuję pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych w systemie pracy zdalnej z możliwością dyżurów w siedzibie klienta – w razie zaistnienia takiej potrzeby (np. incydent bezpieczeństwa, przeprowadzenie szkolenia, audytu). Wynagrodzenie ustalane jest zawsze indywidualnie i uzależnione jest od profilu i zakresu działalności podmiotu. Po szczegóły, zapraszam do kontaktu.