Kontakt

  cww trust seal

  e-mail: kontakt@bims.home.pl

  tel. 605-976-900

  adres: ul. Rakowska 10/27, 02-237 Warszawa

  NIP: 5272499921  REGON: 141546942

  Jestem (Mateusz Siek) administratorem tych danych osobowych. Przetwarzam je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest prowadzenie korespondencji. Dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej; mogą być udostępnione podmiotom wspierającym mnie w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej(np. dostawca usług internetowych home.pl); są przetwarzane w okresie prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywane przez rok, w związku z ewentualnością wznowienia korespondencji – po tym okresie mejle są usuwane w cyklu miesięcznym.

  W związku z prowadzoną korespondencją, przetwarzam dane osobowe nadawców i adresatów, w tym osób zostawiających komentarze, korespondujących z wykorzystaniem wskazanych skrzynek poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych.

  Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – wynikającego szczególnej sytuacji – wobec przetwarzania.Ww. uprawnienia mogą być realizowane na zasadach i w zakresie wskazanych w RODO lub innych przepisach o ochronie danych osobowych. Zawsze przysługuje też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje na stronie https://uodo.gov.pl).

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wymiany korespondencji.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się ze mną pod adresem korespondencyjnym: Mateusz Siek, ul. Rakowska 10/27,02-237 Warszawa; telefonicznie: 605-976-900 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@bims.home.pl.